BİLİM kisvesi altında FİLİM!..

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yüksek Öğretim kurumlarında ki bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacı ile geliştirilmiş bir uygulamadır!. Bu uygulama YÖK’ün 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe aldığı Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında ki Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmektedir! Üniversitelerde ki tüm öğretim elemanları, BAP Komisyonuna başvurarak bilimsel araştırmaları için kaynak alabilir! Yüksek Öğretim kurumlarında yürütülen Bilimsel Araştırma Proje (BAP) tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, kamuoyuna duyurulması, ilgili usul ve esaslar ile diğer hususları belirlemek amacıyla mezkur yönetmelik hazırlanmıştır!.

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması!. Ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması!. Beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurum içi veya dışı, ulusal veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımları ile yapılabilecek projeler, bilim insanı yetiştirmeyi ve araştırma altyapısı kurmayı ve geliştirmeyi kapsar!

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)  yönetmelikte belirtilen görevlerin yürütülmesi için rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısı başkanlığında senatonun önerisi ile rektör tarafından görevlendirilen, en az yedi, en çok on bir öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur!. Komisyon üyeleri, yükseköğretim kurumunda var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek sureti ile dört yıl için görevlendirilir!. Komisyon üyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, senatonun önerisi üzerine rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilir!

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)  için başvuru ve değerlendirme takvimi komisyon tarafından belirlenerek ilan edilir!. Proje başvuruları, projenin gerekçesi, yöntem, özgün değer, yaygın etki, katma değer, çalışma takvimi ve bütçe dökümünün ayrıntılı olarak yer aldığı proje başvuru formu ile yapılır!.  Desteklenmesine karar verilen projeler için, proje yürütücüsü ve komisyon tarafından proje ile ilgili ayrıntıların belirlendiği bir protokol hazırlanır!. Projenin uygulamaya geçirilmesi, hazırlanan protokolün rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısı tarafından onaylanmasına bağlıdır!

Bilimsel Araştırma Proje (BAP) yürütücüsü, protokolde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür! Kabul edilen bir projenin yürütücüsü komisyona altı ayda bir geçmiş dönemdeki çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı ara rapor sunar!. Protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç üç ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren proje sonuç raporunu komisyon tarafından belirlenen formata uygun olarak sunar!. Sonuç raporu komisyon tarafından değerlendirilerek projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir!. Komisyon gerekli gördüğü durumlarda konunun da uzmanlarının görüşlerine başvurarak değerlendirme sürecini tamamlayabilir!. Rektörlük her yılın sonunda desteklenen, kapsama alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkındaki sonuç ve özet bilgileri YÖKSİS’E girer!. Bu bilgiler Yüksek Öğretim Kurumunun internet sayfasından da kamuoyuna duyurulur!.

Şimdi, mezkur YÖK Bilimsel Araştırma Proje (BAP) yönetmeliği çerçevesinde Üniversite Yönetim ve BAP  Komisyon Üyelerine soralım?!

 • Üniversite yönetimi ve yönetim tarafından oluşturulan BAP Komisyonu, sadece ve sadece yönetime yakın akademisyenlerin  proje önerilerini mi dikkate almaktadır?!
 • Üniversite yönetimi ve BAP komisyonuna yakın olmayan akademisyenlerin ülke ekonomisi ve bilime katkı sağlama ihtimali çerçevesinde ki projeler kaynak yok diye  iade mi  edilmektedir?!
 • BAP Komisyonu bilim dalları arasında Adaleti ve Dengeyi gözetmekte midir?!
 • BAP Komisyonunun onayladığı projelerin bilime bir katkısı olmakta mıdır?!
 • BAP Komisyonlarının onayladığı projeler ülkenin, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına  bir katkısı olmakta mıdır?!
 • BAP Komisyonunun onayladığı projeler, bilim inanı yetişmesine, araştırma ve geliştirme alt yapısının kurulmasına bir katkısı olmakta mıdır?! 
 • Yoksa tüyü bitmemiş yetim hakkı, milyon Dolar / Euro değerinde ki milli servet ve kaynaklar, Üniversite yönetimi ve BAP Komisyonuna yakın akademisyenler sadece bir çentik daha alsın diye heba mı edilmektedir?!
 • Ya da BAP Komisyonu tarafından onaylanan özellikle yurt dışı projelerde, üniversite yönetimine yakın akademisyen ve katılımcıların bir saatlik sunum veya gösteri akabinde, projeye katılan onlarca / yüzlerce  akademisyen, eş, dost ve yakını, bir hafta / on gün, devlet kaynakları ile turistik geziye mi katılmaktadır?!
 • Üniversite yönetimi ve BAP komisyonu, proje yürütücülerinden proje sonunda protokolde belirtilen şekilde bir sonuç raporu almakta mıdır?!
 • Üniversite yönetimi, BAP  komisyonu tarafından onaylanan ve protokolde olduğu gibi tamamlanan BAP sonuçlarını YÖKSİS’E girmekte midir?!  
 • Üniversite yönetimi, BAP sonuçlarını YÖKSİS’E girmesi akabinde, YÖK bunları kamuoyu ile paylaşmakta mıdır?!

Bir İletişimci ve Gazeteci olarak, Ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına, bilim insanının yetişmesine, bilimsel araştırma ve geliştirme alt yapısınında kurulması için ayrılan, Milli Servet, Devlet imkan ve kaynaklarının Üniversite Yönetimleri ve BAP Komisyonları tarafından  yerli yerinde kullanılıp kullanılmadığı zaviyesinden, sadece soruyorum?!

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.