Konya Necmettin Erbakan ve Teknik Üniversiteye;  Nasıl bir Rektör Atanmalı -1-

Üniversite kavramı; Latince; bütün, hep, hepsi ve Fransızca;  toplum bütününe açık ve tüm bilgilerin öğretildiği kurum, olarak dilimize geçmiştir! Osmanlıca; külliye; küll, bütün, genel ve Arapça cami;  toplayan ve içeren ile anlam benzerliği vardır!

  • Üniversiteler; gerçekleri arayan, bilim üreten ve bilim yayan, en üst düzeyde araştırma ve eğitimin yapıldığı, içerisinde fakülte, yüksekokul, enstitü ve araştırma merkezlerini barındıran, ödüllendirme, derecelendirme ve diploma verme yetkisine sahip kurumlardır!
  • Üniversiteler; 2547 sayılı kanuna göre: Milli eğitim sistemi içinde, orta öğretime dayalı, en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim ve öğretimin tümü!  Bilimsel özerklik ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan yükseköğretim kurumudur!
  • Üniversiteler;  ne fonksiyonel ve ne de fiziksel olarak çağın gerisinde kalamaz! Topluma yön verir ve toplumda itici güç rolünü, üstlenir!  Bilgi ve teknolojide yaşanan gelişmeler, üniversite ve üniversite yönetimlerini de değişim ve değişmeye zorlar!  Eski ve eksi alışkanlıklar ile üniversite yönetilemez!

Üniversite yönetim ve yapıları, çağın gereksinimlerini karşılamak zorundadır! Aksi halde,  akademisyenler olarak; LİSE ÖĞRETMENİ ve Eğitim olarak da;   YÜKSEK LİSE düzeyinde kalır!

ÜNİVERSİTE REKTÖRÜ; Üniversite kurullarına başkanlık etmek! Yüksek Öğretim üst kuruluşların kararlarını uygulamak! Üniversite kurulların önerilerini incelemek,  karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak! Üniversitenin yatırım programları, bütçe ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimler ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra, Yüksek Öğretim Kuruluna sunmak! Üniversite birimleri ve her düzeyde ki personele, kontrol, gözetim ve denetim görevini sürdürmek!  Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri de yapmaktır!

ÜNİVERSİTE REKTÖRÜ; mezkûr görev ve sorumluluklarına ilaveten; üniversite ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesini rasyonel bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi, öğrencilere sosyal hizmetlerin sağlanması ve gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınması! Eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin planlanıp yürütülmesi! Bilimsel, idari gözetim ve denetim yapılması ve bu görevlerin alt birimlere aktarılması, takip ve kontrol edilmesi ve sonuçların alınmasında,  yasalara karşı birinci derecede yetkili ve sorumlu kişidir!

Yüksek Öğretim Reform Politika Belgesinde;  ‘tematik’, ‘sınırlı alanda uzmanlaşmış’ ya da ‘çok yönlü üniversite’ olmak üzere yeni üç tip üniversite modeline yer vermektedir! Devlet üniversitelerinde, üniversite konseyleri oluşturulacak! Üst yönetim, konsey ile rektörden oluşacak, konsey üniversiteye destek olan, hizmet eden, toplum ile üniversite arasında köprü kurabilecek kişiler arasından atanacak! Rektör dahil tüm atamalarda üniversitelerin misyon ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için paydaş görüşlerinin alınması, temel prensiplerden biri olacak!

Yüksek Öğretimde çeşitlenen öğrenci profiline uygun talepleri karşılayabilecek, sosyal ve ekonomik gelişime katkı sağlayabilecek, piyasaların çeşitlenen iş gücüne cevap verebilecek, istihdamı arttırabilecek ve artan rekabete uyum sağlayabilecek bir üniversite hedef olacak, diyor!

Peki, Yüksek Öğretim Reform politika belgesinde, üç tip üniversite modeli ve özellikle de tematik üniversite ve alanda uzmanlaşmış üniversite teklifi çerçevesinde, üniversite yönetimleri ve yerel siyasetçilere, soralım!

  • Tematik üniversite yönünde kurulan üniversiteler; ehliyetsiz – liyakatsiz ve çapsız yönetimlerin,  ufuksuzluğu ve kurdukları yalaka kadro, çerçevesinde, ne hallere gelmiştir?
  • Tematik üniversite olarak köklü üniversiteden ayrılan tematik bölüm ve fakülteler, eski üniversitelerde, tekrardan neden açılmaktadır? Dertleri nedir?
  • Tematik üniversiteler, yereldeki güç – iktidar ve çıkar grupları ve siyasetin baskıları sonucunda, tematik üniversite, olmaktan neden çıkarılmaya çalışılır? Peki, hedefleri nedir?

Üniversite rektör adayı; bulunduğu şehir ve ülkenin, sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayabilecek ve piyasada çeşitlenen iş gücüne cevap verebilecek; plan, strateji ve hedefleri olmalıdır!  

Üniversite rektör adayı;  istihdamı artırabilecek ve artan rekabete uyum sağlayabilecek mezun öğrenciler yetiştirebilmek gibi bir dertleri olmalıdır! 

Üniversite rektör adayı;  mezun öğrencilerin hangi alanda ve nerelerde çalıştıkları konusunda bilgi ya da kaygıları olmalıdır!  Ya da mezun öğrenciler, alan dışında nerelerde ve neden çalışmaktadır?

Yüksek Öğretim Reform Politika belgesinde ki öneri, hedefler ve 2023 – 2053 ve 2071 vizyon çerçevesinde; Konya Necmettin Erbakan ve Konya Teknik Üniversitesine aday olmayı düşünen – planlayan – kulis yapan rektör adayı akademisyenlere ve özellikle de karar mercilerine etki edecek siyasilere sormak gerekir!

Konya gibi farklı dinamikleri, çıkar – menfaat – iktidar – güç – denge grupları olan kadim şehirde;  toplum ve sivil toplum, sanayi ve üniversite arasında köprüler kurabilecek,  Konya merkez ilçe belediyelerinin iki – üç katı bütçesi kadar, mali tablosu bulunan,  şehrimizin gözbebeği; Konya Necmettin Erbakan ve Konya Teknik Üniversitesine,  nasıl bir rektör atanmalıdır? 

Karar mercilerine etki eden veya edecek,  yerel siyasetçiler ve tüm etki ajanlarına; Kamu adına,  gazetecilik yapan bir iletişim uzmanı olarak, Nasıl bir REKTÖR ARIYORUZ,   sadece soruyorum!

Üniversite ve kampüs çevresinde,  akademisyenler ve tüm çalışanlar arasında; BARIŞI – HUZURU – ADALETİ – KURUMSAL AİDİYET ve KURUMSAL BAĞLILIK için mücadele edebilecek, bir rektör mü?

Ya da, Uysal ve söz dinleyen, yerel siyasetçilerin her dediğini EMİR telakki eden ve sorgulamayan, EMİR ERİ konumunda bir REKTÖR mü?

Yoksa Ülkesi, şehri, üniversitesi, akademisyenler ve öğrencilerini; dünya ile REKABET edebilecek bir konum ve duruma getirebilmek için ÇABALAYAN – KOŞTURAN – DERT edinen ve GAYRET eden, bir REKTÖR mü? Hangisi?

Her seçim, bir vazgeçiş olduğuna göre! Neyi seçtiğimiz ve nelerden de VAZGEÇTİĞİMİZ çok önemlidir!

1-) https://ahmetunver.com.tr/2022/07/14/konya-necmettin-ve-teknik-universite-rektor-atamasi/

2-) https://ahmetunver.com.tr/2022/07/16/konya-teknik-universite-rektor-atamasi/

Yayınlayan

ahmetunver

Ahmet Ünver; İletişim Uzmanı; İletişim, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Marka, Marka Yönetimi, Marka İletişimi, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.